Reglement

Reglement/Voorwaarden AR Bronckhorst

 

1. Algemene regels

 

1.1 Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de Adventure Race Bronckhorst en kunnen alleen deelnemen als de aansprakelijkheidsformulieren zijn ingevuld en ondertekend. Dit dient voor de briefing te gebeuren die voor vlak voor aanvang van de wedstrijd zal plaatsvinden. Hiermee verklaren zij dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor alle mogelijke gevolgen van deelname aan het evenement en dat volledig op eigen risico wordt deelgenomen. De organisatie en haar partners kunnen voor en gedurende het evenement opnames maken en deze plaatsen op haar site en voor andere doelen w.o. promotie of doelen gerelateerd aan PR. Deelname aan de AR Bronckhorst is alleen mogelijk indien men overeenstemt met het gebruik van de beelden voor genoemde doelen.

 

1.2 Iedere deelnemer dient zelf te beschikken over een (ziektekosten)verzekering welke alle mogelijke risico’s van de Adventure Race Bronckhorst volledig dekt. De organisatie kan niet voor enige kosten op dit gebied aansprakelijk worden gesteld.

 

1.3 Een deelnemer kan alleen aan de wedstrijd deelnemen als de materiaalcontrole positief doorstaan is. Tijdens de wedstrijd kan hierop ook gecontroleerd worden en hieruit kunnen sancties volgen. De sancties kunnen varieren van het innemen van behaalde checkpoints/controlepunten (CP's) tot uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd. Een lijst met verplichte materialen per onderdeel en sancties wordt kenbaar gemaakt op deze site.

 

1.4 Deelnemers mogen geen hulp (diensten of goederen) en aanwijzingen ontvangen van derden. Voor supporters is het wel toegestaan om op wisselpunten en speciale punten te gaan kijken. Deze punten zijn verkrijgbaar bij de organisatie na de start van de wedstrijd.

 

1.5 Het klassement wordt als volgt opgemaakt:

1/ Aantal etappes (een etappe is geldig als er minimaal 1 CP is gehaald)

2/ Aantal VP's (indien van toepassing)

3/ Aantal CP's

4/ Aantal BP's (indien van toepassing)

5/ Eindtijd bij de finish.

 

1.6 Een unranked team mag het parcours vervolgen, maar mag niet als eerste over de finish komen, de organisatie kan wachttijden opleggen om dit te bewerkstelligen. De wedstrijdleiding kan een team op 'unranked' zetten indien daar op welke manier dan ook aanleiding voor is, dit te bepalen door de organisatie.

 

1.7 Natuur is de basis voor adventure racen. De natuur moet worden gerespecteerd en niet worden verstoord.

 

1.8 Geproduceerd afval moet worden meegenomen. Indien dit niet gebeurt en de organisatie constateert dit wordt hiervoor 1 CP per keer in mindering gebracht op het totaal aantal behaalde CP's. De organisatie kan ook besluiten om bij herhaling het team op 'unranked' te zetten.

 

1.9 Indien een teamlid in nood is, mag deze niet alleen achterblijven. Alleen wanneer een oproep voor hulp niet mogelijk is en er geen omstanders zijn en het teamlid niet vervoerd kan worden, is het toegestaan de persoon achter te laten om hulp te halen. Zorg ervoor dat de locatie van het achtergelaten teamlid op kaart is ingetekend, voordat het teamlid wordt achtergelaten. Laat het teamlid goed verzorgd achter (kleding, water, voeding, reddingsdeken). Bel alleen in levensbedreigende situaties 112, neem anders contact op met de wedstrijdleiding. Voor de individuele race geldt deze regel voor andere deelnemers die ook aan de individuele race deelnemen. Indien een individueel lid een andere deelnemer met problemen tegenkomt ZONDER dat deze in nood verkeert dan is hij/zij verplicht dit te melden bij de eerstvolgende post.

 

1.10 Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels. Verkeersregels gaan boven alles!

 

1.11 Deelnemers mogen geen privéterreinen en natuurgebieden (buiten de toegestane paden) betreden mits dit volgens de geldende regels gebeurt. Niet alle eigenaren zijn door ons persoonlijk benaderd. Het 'overleg' met mensen onderweg is in principe onderdeel van de wedstrijd. De tijd welke met overleg verstrijkt is voor rekening van de deelnemers. Dus tracht snel, hoffelijk, beleefd en afdoende op te lossen.

 

1.12 Iedere deelnemer moet kunnen zwemmen.

 

1.13 Iedere deelnemer krijgt van de organisatie een wedstrijdnummer op een wedstrijdhesje of -shirt. Dit hesje of shirt dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden. Bij overtreding volgt een sanctie te bepalen door de organisatie.

 

2. Teams

 

2.1 Een team bestaat altijd uit 2 personen van minimaal 18 jaar en er is geen assistentieteam. Het is een self-supporting race.

 

2.2 Teamleden blijven tijdens de wedstrijd binnen een maximale afstand van 100 meter van elkaar, tenzij eventueel anders aangegeven door de organisatie.

 

2.3 Beide teamleden dienen gezamenlijk de CP's en WP's (wisselpunten) aan te doen, tenzij eventueel anders aangegeven door de organisatie.

 

2.4 Beide teamleden zijn geregistreerd bij de organisatie middels het inschrijfformulier.

 

3. Route

 

3.1 De route wordt kenbaar gemaakt via door de organisatie verstrekte kaarten. Deze worden voor de start en mogelijk tijdens de wedstrijd uitgereikt.

 

3.2 De WP's moeten verplicht en in de aangegeven volgorde bezocht worden tenzij anders is aangegeven.

 

3.3 De route en volgorde tussen de CP’s is vrij te bepalen, zolang aan regel 3.2 wordt voldaan of tenzij anders is aangegeven door de organisatie.

 

3.4 De route kan op ieder moment worden verkort, verlengd en/of veranderd door de organisatie, vanwege weersomstandigheden en/of veiligheidsredenen.

3.5 Het beklimmen, passeren en/of beschadigen van afrasteringen is verboden. Voor alle beschadigingen aan zaken van derden of aan zaken van andere teams of de organisatie zijn de teamleden persoonlijk verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid kan op geen enkele wijze worden afgeschoven op derden of de organisatie.

 

3.6 Het is verboden om een offlimit gebied te betreden, deze gebieden zijn duidelijk op de kaart(en) gemarkeerd.

3.7 Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie en de juryleden zijn duidelijk herkenbaar. Informatie hierover volgt tijdens de briefing. Het niet opvolgen van instructies kan als gevolg hebben dat een team op 'unranked' wordt gezet. Dit te bepalen door de organisatie.

 

3.8 Het is niet toegestaan (en zeer onsportief) om wijzigingen aan te brengen aan of rond de onbemande CP's of deze te verwijderen.

 

3.9 Indien een team zich tijdens de race terugtrekt dan dient de organisatie zo snel mogelijk te worden ingelicht met alle mogelijke middelen. Dit is een belangrijke veiligheidsregel met name om onnodige, uitgebreide en kostbare zoekacties te voorkomen.

 

3.10 Verlies van de knipkaart/controle kaart wordt door de organisatie beoordeeld alsof de CP's van die etappe niet zijn gevonden. De kaart is het enige middel dat kan worden aangeleverd als bewijs dat de, of een aantal CP's zijn gevonden.

 

3.11 Een foute code op de knipkaart wordt beoordeeld alsof het betreffende CP niet is gevonden. Het is dus van groot belang om bij het CP te 'knippen' in het juiste vakje.

 

3.12 Het gebruik van niet getolereerde navigatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld telefoon, GPS, eigen kaarten, hulp van derden etc) leidt tot de status 'unranked'. Het gebruik van de telefoon in nood leidt ook tot de status 'unranked'. Indien dit voor een ander team is welke in nood verkeert dan geldt deze laatste regel niet.

 

3.13 De route dient te worden afgewerkt in de door de organisatie opgegeven disciplines. Indien door de organisatie in verband met tijdnood wordt besloten een team middels een andere (snellere) discipline het parcours te laten vervolgen houdt dat in dat dit team zich op de 'short-cut' bevindt en daardoor nooit hoger kan eindigen dan een team die de route wel heeft gevolgd middels de door de organisatie op voorhand aangegeven disciplines.

 

4. Overige bepalingen

 

4.1 De eventuele sluitingstijd van de CP's en WP's wordt meegedeeld tijdens de briefing en deze zal plaatsvinden vlak voor de start van de wedstrijd.

 

4.2 Elk team en/of elke deelnemer dient verplicht bij de briefing genoemd in 4.1 aanwezig te zijn.

 

4.3 Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor de eerste 3 teams in het klassement mits er voldoende deelname is in het betreffende klassement. Het aantal teams/deelnemers is daarbij door de organisatie te bepalen.

 

4.4 Eventuele protesten kunnen tot een half uur na de wedstrijd worden ingediend.

 

4.5 Alle deelnemers dienen kennis en ervaring te hebben met de onderdelen die in de wedstrijd van toepassing zijn.

 

4.6 De inschrijving eindigt op 10 oktober 2015 en op deze dag dienen de gevraagde gegevens op het inschrijfformulier van beide teamleden alsmede het inschrijfgeld door de organisatie te zijn ontvangen. Latere aanmelding kan eventueel alleen nog in overleg met de organisatie worden bewerkstelligd.

 

4.7 Bij het terugtrekken van ingeschreven teams of deelnemers voor 10 oktober 2015 die ook hebben betaald, wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd.

Na 10 oktober wordt er geen inschrijfgeld gerestitueerd indien een team zich terugtrekt ongeacht de reden hiervan.

 

4.8 De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door welke vorm van schade dan ook, zowel materieel als immaterieel. Daaronder valt ook diefstal van eigendommen van de deelnemers, letselschade of welk ander denkbaar financieel nadeel dan ook dat met betrekking tot deze wedstrijd wordt geleden.

 

4.9 Wij verwachten van eenieder een sportieve inzet. De organisatie heeft er alles aangedaan om een zo gevarieerd en eerlijk mogelijke wedstrijd neer te zetten maar een foutje is snel gemaakt. Mocht je dit ervaren, meld het dan bij de organisatie en ga er sportief mee om.

Copyright © All Rights Reserved